Europæiske Forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit og gældsomlægning

1. Kreditgivers/kreditformidlers navn og kontaktoplysninger
Kreditgiver 2020 Finance ApS
CVR-nr. 36 56 45 04
Adresse Bredgade 36B, 1. th.
1260 København K
Tlf.nr. 71 99 01 96
E-mail info@smartkredit.dk
Websted www.smartkredit.dk
2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittypen Låneaftale om annuitetslån med afvikling over 36 måneder, med et ligeligt ydelsesbeløb hver måned. Det betyder for dig, som kunde, at du både betaler renter, gebyrer samt afdrager på hovedstolen.
Hovedstol 10.000,00 kr.
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene. Det samlede kreditbeløb udbetales, normalt samme dag til din nemkonto, hvor kreditaftalen er endeligt bevilget, den originale kreditaftale er modtaget i behørig underskrevet stand og alle formelle forhold omkring kreditaftalen er på plads.
Kreditaftalens løbetid 36 måneder fra udbetalingsdagen og frem til datoen, for betaling, af sidste ydelse.

Kunden kan til enhver tid blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger tilbage på anfordring. Dog skal anmodningen fremsættes med mindst med tre (3) måneders varsel.
Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Du skal betale følgende: 13.841,94 kr.

Det samlede Lånebeløb forrentes fra udbetalingsdagen med 14,00% p.a. af hovedstolen og betales med i alt 36 månedlige ydelser, på gennemsnitligt 384,50 kr., første gang den sidste hverdag i måneden. Dato for sidste ydelse beregnes ud fra, at låneaftalen afvikles normalt, det vil sige rettidigt, uden ekstragebyrer, at renten er uændret i hele låneperioden, og at den anførte tilbagebetalingsform ikke ændres. Renter og omkostninger er indeholdt i de anførte ydelse

Betalingsdatoen er den sidste hverdag i måneden. Dog vil første ydelse være betinget af, hvornår kreditten udbetales. Hvilket betyder, såfremt kreditten bliver udbetalt før den 15. i indeværende måned, så vil første ydelse blive den sidste hverdag i indeværende måned.

Det samlede beløb, De skal betale. Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Din kredit. 13.841,94 kr.
3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen Kreditbeløbet forrentes med en årlig fast debitorrente på 14,00% fra 30.05.2024
De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.
ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.
24.97%

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:
 • Lånebeløb (Det udbetalte beløb): 10.000,00 kr.
 • Oprettelsesgebyr: 1250 kr.
 • Antal ydelser: 36 stk.
 • Oprettelsesdag: 30.05.2024
 • at det samlede kreditbeløb anses for udnyttet i sin helhed,
 • at kreditaftalen løber i alle 36 måneder, og hver måned antages at have 30,41666 dage, uanset om det er skudår,
 • at kreditaftalen forbliver gyldig i kreditaftalens løbetid,
 • at parterne opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen,
 • kreditbeløbet ikke forhøjes i kreditaftalens løbetid.
Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at – tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller Nej
– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP. Nej
Morarenter Misligholdelse af Låneaftalen medfører, at der påløber morarente, som fastsættes til en årlig rente der svarer til Nationalbankens fastsatte officielle udlånsrente med tillæg af 8% p.a. Dertil pålægges der omkostninger i henhold til inkasso- og rentelovens bestemmelser.

Endvidere har kreditgiver ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.
4. Andre vigtige retlige aspekter
Opsigelse af kreditaftalen Kunden kan til enhver tid opsige kreditaftalen ved at underrette kreditgiver herom på info@smartkredit.dk. Kreditaftalen anses for opsagt, når kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger er tilbagebetalt til kreditgiver.
Søgning i en database Kreditgiveren skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser;
 • RKI (Experian)
 • Debitor Registeret
 • KreditStatus
Ved afslag på kredit på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil kunden blive underrettet om dette.
5. Supplerende oplysninger, som skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.
Hvis kunden fortryder kreditaftalen hos Smartkredit, kan den fortrydes indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget det aftalte kreditbeløb. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal være afgivet inden for denne frist.

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal kunden tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for kundens tilbagebetaling af kreditbeløbet. Hvis en kredit på eksempelvis 15.000,00 kr. udnyttes 100%, påløber der 6,32 kr. i rente pr. dag i fortrydelsesretsperioden. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har givet kreditgiver meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kreditaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten kan sendes til e-mail: info@smartkredit.dk eller pr. brev til Smartkredit ApS, Bredgade 36B, 1. th. 1260 København K. Ved at give meddelelse pr. mail sikres samtidig bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt.
Sprogordning Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid
Klageadgang.
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister
Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/

Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.